Tag: 8. Juni 2023

Brooden

Brooden an Sautéiren jëtt dachs als datt selwischt bezeechent. Brooden as fir die meest een Sammelbegrëff fir alles watt an enger Pann gegart jëtt. Watt as brooden? Am Gegensatz zu villen Meenungen, jëtt net an enger Pann gebrooden, an enger Pann jëtt sautéiert. Gebrooden jëtt am Schiäffchen op niddreg, mëttel […]