Tag: 14. November 2022

Kürbis-Zellerie-Zopp

Fir meng Zopp brausch ech? Wie fänken ech aan? De Kürbis goud wäschen, en brausch net geschiält ze jiänn. Halbéiren an entkären, dann schnegden ech en an graff Würfelen. Den Zellerie schiälen ech an o a Würfelen schnegden. Tomaten halbéiren ech an schnegden den Stronk raus. Schalotten jiän geschiällt an […]